Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 • O nas
  • Charakterystyka KBP
  • Warto Wiedzieć
  • Gwarancja Ubezpieczeniowa
  • Certyfikat WIT
  • Nasze Atuty
  • Dorobek
 • Nasza oferta
  • Terminy 2017
  • Terminy 2018
  • Kraje Biblijne
  • Kraje Biblijne
   • Ziemia Święta - 7 dni
   • Ziemia Święta - 7 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 8 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni
   • Ziemia Święta - 9 dni noclegi w Betlejem
   • Ziemia Święta - 12 dni
   • Ziemia Święta i Synaj
   • Ziemia Święta i Jordania - 12 dni
   • Ziemia Święta i Egipt - 14 dni
   • Ziemia Święta, Synaj i Jordania - 14 dni
   • Ziemia Święta, Egipt i Jordania - 16 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
   • Egipt i Jordania - 10 dni
  • Sankturaia Europy
   • Sanktuaria Europy - Samolot
   • Sanktuaria Europy - Autokar
   • Hiszpania i Portugalia
   • Fatima i Santiago de Compostela
   • Fatima i Lizbona
   • Francja i Szwajcaria
   • Francja
   • Włochy
   • Rzym
   • Rzym *
   • Medjugorie
   • Inne Programy
  • Kraje i Sanktuaria Ameryki
   • Meksyk Standard
   • Meksyk Poszerzony
   • Meksyk Centralny
   • Meksyk z Jukatanem
   • Meksyk i USA
   • Peru i Boliwia
   • Wschodnie Wybrzeże USA
   • Zachodnie Wybrzeże USA
   • Wschodnie i Zachodnie Wybrzeże USA
  • Szlaki Apostolskie
   • Turcja
   • Grecja
  • Kresy
   • Ukraina
   • Inne Programy
  • Imprezy na Życzenie
 • Dokumenty
  • Procedury
   • Warunki Uczestnictwa
   • Umowa - Zgłoszenie
  • Warunki Uczestnictwa
  • Umowa - Zgłoszenie
  • Cennik
 • Informacje dla pielgrzymów
  • Ogólne
  • Ubezpieczenia
  • Przeloty
  • Bagaże
  • Zasady Bezpieczeństwa
  • Zakupy
 • Inne
  • Literatura Tematyczna
 • Nasi przewodnicy
 • Nasze hotele
 • Nasza galeria
 • Ciekawe linki
 • Kontakt
  • Katolickie Biuro Pielgrzymkowe
  • Biuro Agencyjne w Gdyni
  • Godziny Otwarcia
  • Konto Bankowe
 

W A R U N K I    U C Z E S T N I C T W A  W  P I E L G R Z Y M K A C H

O R G A N I Z O W A N Y C H  P R Z E Z 

K A T O L I C K I E  B I U R O  P I E L G R Z Y M K O W E

(ważne od 15.06.2018 r.)

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Warunki Uczestnictwa, wraz z programem wybranej pielgrzymki i Umową – Zgłoszeniem stanowią integralną część zawieranej umowy przez Katolickie Biuro Pielgrzymkowe (zwane dalej KBP)  z Klientem.

2. Zawarcie umowy następuje w wyniku podpisania wypełnionego druku Umowy – Zgłoszenia i wpłacenia zaliczki.  

3. KBP informuje Klienta o warunkach lokalnych i zdrowotnych wybranej pielgrzymki. Klient oświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia udział w pielgrzymce. Klienci, którzy mają kłopoty ze zdrowiem oraz kobiety w ciąży powinny przed podpisaniem umowy zasięgnąć opinii lekarskiej, czy ich stan zdrowia pozwala na wyjazd.

4. W sytuacjach spowodowanych "siłą wyższą" od KBP niezależną, KBP może zmienić termin lub trasę przelotu (przejazdu) oraz treść programu albo odwołać. Jeśli Klient nie przyjmie innych propozycji KBP, biuro zwraca mu pieniądze wpłacone na pielgrzymkę.

5. Odwołanie pielgrzymki z powodu niewystarczającej ilości Klientów (samolotowa – minimum 25 osób, autokarowa – minimum 35 osób) może nastąpić nie później jak 12 dni przed datą planowanego rozpoczęcia.

6. KBP zastrzega sobie prawo zmiany ceny pielgrzymki po zawarciu umowy tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione: a) wzrostem kosztów transportu, b) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat lotniskowych czy załadunkowych, c) wzrostem kursów walut. Decyzja o zmianie ceny nie może nastąpić później jak 21 dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki. Decyduje data stempla pocztowego, e-maila wysłanego do Klienta.

7. W krajach Unii Europejskiej można legitymować się dowodem osobistym, w pozostałych korzystamy z paszportu, który musi być ważny co najmniej 6 miesięcy od daty wyjazdu z kraju docelowego.

8. Osoby udające się do Izraela posiadające w paszporcie stempel Syrii, Libanu, Iranu, Iraku, Libii lub Emiratów Arabskich powinny wymienić paszport.

II. PŁATNOŚCI

1. Płatności za pielgrzymkę, należy dokonywać na konto bankowe KBP, podając nazwiskoi imię klienta, rodzaj i termin pielgrzymki. Opłaty bankowe (pocztowe) uiszcza Klient.

Bank PKO BP S.A. O/Warszawa                                          
a) Płatności w PLN 60 1020 1097 0000 7702 0314 8061       

b) Płatności w USD PL10 1020 1097 0000 7902 0314 8087

c) Płatności w EUR PL08 1020 1097 0000 7002 0314 8079

Kod SWIFT: BPKOPLPW    


2. Zaliczkę 1500 PLN (4000 PLN▲) Klient wpłaca w ciągu 5 dni po podpisaniu umowy. Pozostałą należność reguluje nie później jak 30 (60▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki.

3. W razie zawarcia umowy w terminie krótszym niż 40 (45▲) dni przed datą rozpoczęcia pielgrzymki, należy dokonać od razu pełnej wpłaty. Przekroczenie terminu płatności bez zgody KBP lub dokonanie niepełnej wpłaty może być traktowane jako rezygnacja bez winy KBP.

4. Ceny pielgrzymek podawane są brutto i zawierają podatek VAT, stosownie do  obowiązujących przepisów. W cenie ujęte są koszty Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, składka w wysokości

13 zł – kraje pozaeuropejskie, 10 zł – państwa europejskie.

5. Wpłaty walutowej można dokonać w PLN po przeliczeniu wg kursu walut w PKO BP tabela „sprzedaż” z dnia wpłaty. Jeżeli termin jest krótszy niż ustalony w WU R.II pkt 2 obowiązuje kurs z dnia należnego z WU R. II pkt 2.

6. Dla grup zorganizowanych zasady płatności mogą być uzgodnione z Organizatorem grupy.

III. REALIZACJA UMOWY

1. KBP zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ofertą. Jednak kolejność realizacji programu może ulec zmianie (bez szkody dla treści programu i świadczeń) stosownie do warunków miejscowych i uzasadnionych okoliczności.

2. 14 dni przed terminem pielgrzymki KBP wysyła Klientowi pisemną informację, dotyczącą przygotowania się do wyjazdu oraz praktyczne wskazówki i porady.   

3. Klient zobowiązuje się przestrzegać przepisy celne i dewizowe, stosować się do wskazówek pilota-przewodnika, ponieść skutki określone prawem obowiązującym w miejscu za ewentualne szkody wyrządzone z własnej winy lub z winy osób nad którymi sprawuje opiekę.

4. KBP nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych (wojny, katastrofy żywiołowe, strajki, decyzje władz miejscowych, itp.), oraz zmiany programowe wymuszone w trakcie trwania imprezy działaniami "siły wyższej". W takich sytuacjach KBP, działając w dobrej wierze, podejmuje wszystkie niezbędne i możliwe kroki na rzecz bezpieczeństwa Klienta i realizacji programu pielgrzymki.  

5. KBP ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym i w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Usługach Turystycznych z jej późniejszymi zmianami dot. art.11 b, ust. 3 i 4 przepisów Ustawy.

6. KBP zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Klientem w czasie trwania pielgrzymki, jeśli Klient swym postępowaniem (mimo zwracanych uwag) uporczywie zakłóca przebieg pielgrzymki, uniemożliwiając przewodnikowi lub pilotowi i grupie realizację programu.  

7. Jeśli w trakcie pielgrzymki Klient stwierdza wadliwe wykonanie umowy, proszony jest o zawiadomienie przedstawiciela KBP – pilota grupy lub przewodnika – który ma obowiązek spowodować usunięcie zgłoszonych wad. Jeśli pilot grupy tego nie uczyni, Klient proszony jest także o zawiadomienie   pisemnie (faksem, e-mailem) KBP.  

IV. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W PIELGRZYMCE

1. Klient ma prawo zrezygnować z pielgrzymki informując KBP listem, faksem lub e-mailem.

2. W przypadku dokonania istotnych zmian programowych pielgrzymki i świadczeń lub podwyższenia ceny pielgrzymki po podpisaniu umowy, Klient w ciągu 5 dni akceptuje lub odrzuca proponowane zmiany, składając rezygnację. Wtedy KBP zwraca Klientowi wpłacone pieniądze.

3. W przypadku rezygnacji z pielgrzymki z przyczyn niezależnych od KBP, Klient zostaje obciążony sumą wyliczoną w oparciu o rzeczywiste koszty poniesione przez KBP. 

V. UBEZPIECZENIA

1. KBP zawiera z SIGNAL IDUNA na rzecz Klientów ubezpieczenia: a) od kosztów leczenia – 20.000 EUR (w Europie i basenie Morza Śródziemnego), 40.000 EUR (inne kraje świata); b) od następstw nieszczęśliwych wypadków – 30.000 PLN (Europa i inne kraje świata); c) utrata bagażu – 2.000 PLN  (Europa i Świat).

Szczegóły ubezpieczenia są w  Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia SIGNAL  IDUNA TRAVEL,z którymi Klient powinien się zapoznać, potwierdzając to podpisem w Umowie – Zgłoszeniu.

2. W sprawach uszkodzonego lub zagubionego przez przewoźnika bagażu Klient zwraca się bezpośrednio do przewoźnika, korzystając z pomocy i opieki pilota (przewodnika) grupy.

3. Jeśli Klient chce ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z pielgrzymki, może to zrobić w KBP do 7 dni po podpisaniu umowy. Jeśli termin  wyjazdu w dniu podpisania umowy z KBP jest krótszy niż 30 dni ubezpieczenie to należy dokonać  w dniu zawarcia umowy.  

4. Klienci, którzy chorują przewlekle powinni się ubezpieczyć dodatkowo na tę okoliczność, pakiet TRAVEL takich przypadków nie obejmuje. Potrzebę takiego ubezpieczenia i czas należy skonsultować z Signal Iduna bezpośrednio (tel. 22 5056508) lub poprzez KBP.  

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient ma prawo do składania reklamacji w czasie do 30 dni od daty zakończenia pielgrzymki.

2. KBP nie bierze odpowiedzialności za wady bądź niewykonanie świadczeń przez miejscowych usługodawców z którymi Klient zawarł bezpośrednio dodatkowe umowy. W takich sytuacjach KBP poprzez pilota grupy lub przewodnika, udziela Klientowi możliwej pomocy.

3. KBP nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług przewidzianych w umowie jeśli spowodowane są wyłącznie:

a) działaniem lub zaniechaniem klienta,

b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeśli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

c) siłą wyższą (art.11a pkt 1). W takich przypadkach KBP czyni wszystko co możliwe na rzecz Klienta i realizacji programu.

4. Doba hotelowa kończy się zwykle o godz. 12.00, a zaczyna o godz. 14.00.

5. W przypadkach spornych mają zastosowanie przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych i Kodeksu Cywilnego, a przy braku ugody rozstrzygane będą przez właściwy Sąd.

▲  Dotyczy pielgrzymek w kwocie powyżej 6200 PLN

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, uprzejmie informujemy,  że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań, aby zadbać o ich bezpieczeństwo. Pragniemy również przekazać poniższe informacje:

a. Administratorem danych osobowych jest Katolickie Biuro Pielgrzymkowe z siedzibą w Warszawie (00-033) przy ulicy Górskiego 1/95, NIP 525-275-39-19, Regon 380525136

Można się z nami skontaktować:

- telefonicznie pod numerem: 22 827 96 21;

- pod adresem e-mail:biuro@twojepielgrzymki.com.pl

- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Katolickie Biuro Pielgrzymkowe, ul. Górskiego 1/95, 00-033 Warszawa.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

rodo@twojepielgrzymki.com.pl
 lub pisemnie na powyższy adres.

b. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania zlecenia na rezerwację i zakup usług turystycznych. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta.

c. Podstawą przetwarzania danych jest uzyskana od Państwa zgoda, realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes Administratora.

d. Odbiorcami danych osobowych, którym Administrator udostępnia lub powierza dane są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, w ramach kategorii odbiorców takich jak: pośrednicy i dostawcy turystyczni, linie lotnicze, sieci hotelowe, hotele, wypożyczalnie samochodów, dostawcy usług kolejowych, armatorzy, firmy świadczące usługi przewozów osobowych, towarzystwa ubezpieczeniowe, dostawcy systemów rezerwacyjnych, pośrednicy wizowi, instytucje finansowe uczestniczące w obsłudze płatności, dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie, poczta polska i inne niezbędne do realizacji zleceń.

e. Dane osobowe zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy jeśli wymagać tego będzie złożone zlecenie na realizację usługi turystycznej. 

f. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat od daty realizacji ostatniego zlecenia. Po tym terminie zostanie wykonane ich usunięcie lub zaszyfrowanie uniemożliwiające identyfikację właściciela danych.

g.  Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

h. Właścicielowi danych przysługuje prawo dostępu cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

i. Właścicielowi danych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

j. Administrator pozyskał dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub od upoważnionej przez niego strony trzeciej.

Ochrona danych | Informacje Prawne

Copyright © 2010 Katolickie Biuro Pielgrzymkowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.